Kompetencje organów Spółki

ZARZĄD SPÓŁKI:

1.Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
2.W szczególności do zadań Zarządu należy:
a)Zarządzanie majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa pracy oraz postanowień Regulaminu, uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
b)Składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów.
c)Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników z inicjatywy własnej, Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
d)Opracowywanie projektów organizacji Spółki, Regulaminu Organizacyjnego i innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki oraz przedstawianie ich do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, a następnie Zgromadzeniu Wspólników w celu zatwierdzenia.
e)Udział w Zgromadzeniu Wspólników.
f)Występowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o podział zysku lub pokrycie strat Spółki.
g)Ustanawianie i odwoływanie prokury.
h)Występowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, z wnioskiem w sprawach Spółki do Zgromadzenia Wspólników, stosownie do kompetencji Zgromadzenia.

RADA NADZORCZA:

1.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a)Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach jej Przedsiębiorstwa.
b)Coroczne badanie sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego.
c)Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
d)Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycie strat.
e)Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli.
f)Stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium.
g)Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
H)Opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzenia Wspólników.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

1.Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
a)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
b)podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat.
c)udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
d)wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej za wyjątkiem członków Rady powoływanych przez pracowników.
e)decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpienia z niej.
f)zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki i uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
g)zbycie lub nabycie nieruchomości.
h)określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
i)zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
j)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
k)zmiana aktu założycielskiego.
l)połączenie lub rozwiązanie spółki.
2.Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

metryczka


Wytworzył: Robert Żur (28 stycznia 2016)
Opublikował: Robert Żur (28 stycznia 2016, 09:11:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1419