Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa obiektów 103A, 103B, 112d na terenie oczyszczalni ścieków w Siedlcach

zamawiający: PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
nr sprawy: IP 2916-15/2020
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Do przetargu złożono 1 ofertę: PRIB INSTALBUD ul. Farfak 2, 21-400 Łuków z ceną: 965 300,00 PLN netto. Wykonawca którego oferta wpłynęła został wykluczony z postępowania ponieważ nie wykazał spełnienia warunku dla kierowników robót w zakresie doświadczenia. Na podstawie par 8.pkt 5.8 RWUZ PWiK Sp.z o.o. w Siedlcach jego ofertę uznaje się za odrzuconą, a postępowanie zostaje unieważnione z uwagi na brak ofert nie podlegających odrzuceniu zgodnie z par 24.pkt 8.1 RWUZ.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)