PWiK Siedlce
  Wybierz dział  
Dane Podstawowe
Lokalizacja Przedsiębiorstwa
Dane teleadresowe
Przedmiot działalności Przedsiębiorstwa
Władze i struktura
Organy Spółki
Struktura własnościowa
Struktura organizacyjna
Kompetencje Organów Spółki
Finanse i majątek Spółki
Struktura majątkowa Spółki
Podstawowe dane finansowe
Załatwianie spraw
Wykaz spraw
Regulamin usług
Przetargi ze Środków Unii Europejskiej
Opis procedur zawierania umów dla zadań dofinansowywanych ze środków UE
Przetargi bieżace
Przetargi zakończone
Dostawa wirówki do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Promocja Projektu III
Wykonanie instalacji odsiarczania biogazu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach - nr III
Zakup wyposażenia laboratorium oczyszczalni ścieków nr 2
Dostawa koparko-ładowarki i samochodu specjalnego
Budowa drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń laboratorium na Oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Wykonanie instalacji odsiarczania biogazu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach - nr II
Zakup wyposażenia laboratorium oczyszczalni ścieków
Dostawa samochodu ciężarowego, koparko-ładowarki i samochodu specjalnego
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna-Różana
Wykonanie instalacji odsiarczania biogazu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Sokołowskiej, Bema i Grabowskiego
Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową etap II
Zasilenie elektryczne stacji dezynfekcji na oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Projektowanie i budowa suszarni IV
Dostawa kontenera na szafy zasilające i szafę sterującą lamp UV
Projektowanie i budowa suszarni III
Projektowanie i budowa suszarni osadów II
Projektowanie i budowa suszarni osadów I
Promocja Projektu
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Siedlcach
Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała
Zamówienia publiczne
Regulamin Wewnętrzny Udzielania Zamówień
Przetargi bieżące
Przetargi zakończone
Obsługa geodezyjna PWiK Sp. z o.o.
Dostawa talonów towarowych dla PWiK Sp. z o.o.
Ubezpieczenie mienia,OC oraz komunikacyjne PWiK
Dostawa Energii Elektrycznej dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. P.Zamiejskie, Wojewódzkiego, Romanówka w siedlcach i Czereśniowa w m.Grabianów
Budowa sieci wod-kan w ul. Węgrowskiej w m. Chodów gmina Siedlce
Budowa sieci wodociągowych w ul. Pescantina, Promienna oraz w m. Kolonia Wołyńce
przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Brzechwy w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na dostawę włazów i wpustów sciekowych dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
Wykonanie remontu-modernizacji ogrodzeń ujęć wody oraz stacji PZP
Przetar nieograniczony na budowę sieci wodociągowych w ulicach: Borowiczan, Artyleryjskiej oraz Geodetów i Wyszyńskiego
Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych i segregowanych
Dostawa talonów towarowych
przetarg nieograniczony na dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
Przetarg nieograniczony na dostawę talonów towarowych
Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wod-kan w ul. Św. Faustyny Kowalskiej oraz w ul. Dąbrowskiego w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Drobika i sieci wod-kan w ul. Miodowej i Przymiarki w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na dostawę i legalizację wodomierzy
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachów Stacji Uzdatniania Wody Sekuła II w Siedlcach
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Cichej w Chodowie gm. Siedlce
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chopina w Siedlcach
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Biskupa Świrskiego w Siedlcach
Dostawa talonów towarowych dla PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach
Komunikaty
Komunikat o zabezpieczeniu wodomierzy
Opłaty za wodę i ścieki
Jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
Planowane przerwy w dostarczaniu wody
Inne
  szukaj na stronie...  

ISO
PWiK Siedlce BIP

  home   Władze i struktura   Kompetencje Organów Spółki
PWiK Siedlce Kompetencje Organów Spółki
ZARZĄD
1.      Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków powoływanych na czas nieokreślony przez Radę Nadzorczą.

2.      Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

3.      Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki w sprawach zwykłego zarządu upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

4.      W sprawach nie będących zwykłymi sprawami związanymi z bieżącą działalnością Spółki – Zarząd winien uzyskać zezwolenie Rady Nadzorczej o ile czynność spowoduje powstanie zobowiązania pieniężnego przekraczającego jedną pięćdziesiątą część kapitału zakładowego Spółki. Zezwolenia Rady Nadzorczej wymagają także wszelkie darowizny.

5.      W szczególności do zadań Zarządu należy:

a)      Zarządzanie majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa pracy oraz postanowień Regulaminu, uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

b)      Składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności
w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów.

c)      Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników z inicjatywy własnej, Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

d)      Opracowywanie projektów organizacji Spółki, Regulaminu Organizacyjnego i innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki oraz przedstawianie ich do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, a następnie Zgromadzeniu Wspólników w celu zatwierdzenia.

e)      Udział w Zgromadzeniu Wspólników.

f)        Występowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, z wnioskiem
do Zgromadzenia Wspólników o podział zysku lub pokrycie strat Spółki.

g)      Ustanawianie i odwoływanie prokury.

h)      Występowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, z wnioskiem w sprawach Spółki do Zgromadzenia Wspólników, stosownie do kompetencji Zgromadzenia.

 

RADA NADZORCZA

 1.      Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków

2.      Dwóch członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują pracownicy Spółki, pozostałych członków Rady powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników

3.      Kadencja członka Rady trwa trzy lata

4.      Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a)      Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach jej Przedsiębiorstwa.

b)      Coroczne badanie sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego.

c)      Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

d)      Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycie strat.

e)      Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli.

f)        Stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium.

g)      Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

h)      Opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzenia Wspólników.

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 

1.      Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie spółki

2.      Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

a)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

b)      podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat.

c)      udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

d)      wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej z wyłączeniem dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez pracowników Spółki

e)      decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpienia z niej.

f)        zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki i uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników.

g)      zbycie lub nabycie nieruchomości.

h)      określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,

i)        podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.

j)        zmiana aktu założycielskiego.

k)      połączenie lub rozwiązanie spółki.

 
Organy Spółki
Struktura własnościowa
Struktura organizacyjna
Zobacz historię zmian
stronę przeczytano już: 1 879 razy
powrót drukuj

 
 
BIP odwiedzono: 5218 razy
© 2007 PWIK s. z o.o. SIEDLCE
powered by mouton